Toepasselijkheid

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, verkoop- en andere overeenkomsten
 alsmede 
op de uitvoering daarvan door Fabelgebroed. Een verwijzing door de opdrachtgever
 naar eigen algemene voorwaarden wordt door Fabelgebroed nadrukkelijk van de hand gewezen.

Totstandkoming overeenkomst

Alle aanbiedingen van Fabelgebroed in welke vorm ook gedaan zijn vrijblijvend.
Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven blijven offertes 2 weken voor u staan.
Opdrachtgever dient (mits anders overeengekomen) de overeenkomst binnen 14 dagen na dagtekening
ondertekent te retourneren. Fabelgebroed behoudt zich het recht voor deze overeenkomst
 als vervallen te beschouwen indien deze termijn wordt overschreden.

Kleedruimte
De opdrachtgever draagt zorg voor een gelijkvloerse en verwarmde kleedruimte, afgesloten van publiek.
Deze ruimte dient goed verlicht te zijn met tafel en stoelen, spiegel, en voorzien van waterkraan
 met warm stromend water plus toilet in de buurt. Indien door nalatigheid het optreden
 hierdoor niet kan plaatsvinden, wordt de volledige gage plus vervoerskosten en btw in rekening gebracht.
Loopafstand van de kleedruimte naar de speelvloer gaat af van de speeltijd.
LET OP! Voor de act Bulstronck is een ruime kleedruimte vereist met een minimale hoogte van 2.70 m
(dit geldt ook voor de deurhoogte) De deurbreedte dient min. 80 cm te bedragen!

Speelvloer
De speelvloer dient vrij te zijn van obstakels als: fietsen, losse bedrading etc.
Een vlakke en harde bestrating zijn voor de stelten-acts, cruciaal. (evenals een hoogte van 2.70 m.)

Speeltijd
Alle speeltijden bedragen 3 x 30 of 2 x 45 minuten en vinden plaats binnen 4 aaneengesloten uren.
Na iedere speeltijd volgt een pauze van max. 45 minuten waarna de volgende speeltijd aanvangt.
 
Catering
Consumpties (koffie/thee/fris) plus een passende maaltijd (lunch of diner) per artiest.
Internationale reiskosten en kosten voor evt. noodzakelijke overnachtingen worden in overleg bepaald.
 
Parkeergelegenheid
De opdrachtgever draagt zorg voor een vrije toegang tot het evenement evenals een gereserveerde,
gratis parkeergelegenheid. De laad-los mogelijkheid dichtbij de kleedruimte. (max. 100 m.)
Bij aankomst van de artiest dient een contactpersoon van de organisatie beschikbaar te zijn die hen naar
de juiste parkeerplaats en kleedruimte loodst. Vertraging hieruit voortvloeiende vanwege nalatenschap, 
welke mogelijk de programmering van het optreden kan beïnvloeden is voor risico van de opdrachtgever.

Gedragscode
/veiligheid
Opdrachtgever staat garant voor de veiligheid- en eigendommen van Fabelgebroed gedurende het optreden.
Indien het gedrag van het publiek verhinderd dat Fabelgebroed zijn werkzaamheden naar behoren kan uitvoeren, 
of dat dit gedrag het risico met zich meebrengt of directe aanleiding is voor schade aan materiaal, 
kostumering
 of letsel van Fabelgebroed, is laatstgenoemde gerechtigd het optreden te beëindigen
 met behoud 
van de volledige gage plus btw en vervoerskosten, evenals het recht op volledige schadevergoeding.

 
Opnamen/publicatie
Commerciële film-, video- en geluidsopnamen zonder schriftelijke toestemming van Fabelgebroed
 zijn niet toegestaan. Bij gebruik van affiches, foto’s en/of andere artikelen, waarbij de beeltenis
 van de acts worden gebruikt is naamsvermelding verplicht!

Overmacht
Bij onvoorziene omstandigheden alsmede bij alle soortgelijke- en andere gevallen van overmacht zoals ziekte
of farce majeur, die Fabelgebroed buiten haar schuld verhinderen het optreden geheel of gedeeltelijk op
 de aangegeven plaats en tijd te laten plaatsvinden, is Fabelgebroed gerechtigd de overeenkomst geheel of
gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen zonder dat Fabelgebroed gehouden is tot het betalen
 van enige schadeloosstelling.

Weersomstandigheden
Optredens kunnen alleen plaatsvinden bij droog weer en weinig wind. (max. windkracht 4)
Wanneer weersomstandigheden een optreden onvoldoende mogelijk maken, is de artiest gerechtigd het optreden te beëindigen.
 De artiest behoudt in dat geval haar aanspraak op voldoening van de gage zonder aftrek van kosten of korting.
 De opdrachtgever kan bij slecht weer tot 48 uur voor de uitvoering een gesloten overeenkomst annuleren,
 er wordt dan een onkostenvergoeding van 25% van de overeengekomen gage in rekening gebracht. 

Betaling
Betalingen aan Fabelgebroed, dienen binnen 21 dagen na factuurdatum te geschieden.
Indien de opdrachtgever niet tijdig betaalt heeft Fabelgebroed het recht
 om over het verschuldigde bedrag een rente in rekening te brengen.
De kosten voor een eventuele incassoprocedure zijn voor rekening van de opdrachtgever.

Annulering
Wanneer de opdrachtgever een optreden van Fabelgebroed besluit te annuleren na het ondertekenen
van de overeenkomst dient dit tot uiterlijk 30 dagen voor de uitvoering te worden aangegeven
en schriftelijk worden bevestigd door Fabelgebroed. Indien dit geschiedt binnen 30 dagen
 voor de uitvoering van het optreden, houdt Fabelgebroed zich het recht voor om 50%
 van de overeengekomen gage in rekening te brengen. Binnen 48 uur wordt
100% van het overeengekomen bedrag in rekening gebracht.

Prestaties
De opdrachtgever verklaart met de prestaties en voorwaarden
 van Fabelgebroed bekend te zijn.

Download Algemene Voorwaarden

 

 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Info